Usługi opiekuńcze

Zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych tworzą usługi opiekuńcze. Ich różnorodność związana jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy. Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez różne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, mogą mieć charakter: Środowiskowy, Instytucjonalny – świadczone w ramach pobytu w domu pomocy społecznej. Z regulacji prawnej wynika pewna gradacja świadczeń opiekuńczych, odwołująca się Read more about Usługi opiekuńcze[…]

Wymagane dokumenty

1. Do wniosku o zasiłek rodzinny należy dołączyć odpowiednio: 1) zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły – w przypadku gdy dziecko ukończyło 18. rok życia; 2) zaświadczenie szkoły wyższej albo oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej – w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli osoba uczy się w szkole wyższej; 3) Read more about Wymagane dokumenty[…]

Świadczenie rodzicielskie

Od 1 stycznia 2016 r, obowiązuje nowelizacja ustawy o świadczeniach rodzinnych, która wprowadza możliwość ubiegania się o nowe świadczenie – świadczenie rodzicielskie. 1000 zł miesięcznie przez rok, od 2016 roku, mogą otrzymać rodziny, którym urodzi się dziecko, a które do tej pory nie mogły skorzystać z urlopu rodzicielskiego lub macierzyńskiego. Świadczenie rodzicielskie przysługuje rodzicom, którzy Read more about Świadczenie rodzicielskie[…]

Specjalny zasiłek opiekuńczy

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny a także małżonkom, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub jej nie podejmują *) w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze Read more about Specjalny zasiłek opiekuńczy[…]

Świadczenie pielęgnacyjne

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje: 1) matce albo ojcu, 2) opiekunowi faktycznemu dziecka, 3) osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 4) innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego Read more about Świadczenie pielęgnacyjne[…]

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wynosi 153 zł miesięcznie i przysługuje: – niepełnosprawnemu dziecku; – osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności; – osobie, która ukończyła 75 lat. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność Read more about Zasiłek pielęgnacyjny[…]

Becikowe

Prawo do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł.  Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1.000 zł na jedno dziecko. Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w Read more about Becikowe[…]

Wymagane dokumenty

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów: 1)   dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość; 2)   skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu); 3)   dokumentów określających status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej; 4)   decyzji właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku Read more about Wymagane dokumenty[…]

Komu pomoc?

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu (art. 7 ustawy o pomocy społecznej): ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy Read more about Komu pomoc?[…]

Zasiłek rodzinny

Zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł. Gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawnościlub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty Read more about Zasiłek rodzinny[…]

Rozmiar czcionki
Kontrast