Usługi opiekuńczeUsługi Opiekuńcze

Podstawa Prawna: Ustawa z dnia12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2004 r. Nr 64 poz.593 z późn. zm.) - art.50
 
    Zróżnicowaną grupę świadczeń niepieniężnych tworzą usługi opiekuńcze. Ich różnorodność związana jest przede wszystkim z koniecznością dostosowania do indywidualnych potrzeb świadczeniobiorcy.

      Usługi opiekuńcze mogą być świadczone przez różne jednostki organizacyjne pomocy społecznej, mogą mieć charakter:
 • Środowiskowy,
 • Instytucjonalny - świadczone w ramach pobytu w domu pomocy społecznej.

      Z regulacji prawnej wynika pewna gradacja świadczeń opiekuńczych, odwołująca się do zasady subsydiarności.

      W pierwszej kolejności opieka powinna być wykonywana przez małżonka i najbliższych krewnych. Jeżeli jest to niemożliwe, wsparcia udzielają organy publiczne w ramach pomocy społecznej.

     Ważnym aspektem tej formy pomocy jest pozostawienie osoby w jej naturalnym środowisku, z którym czuje się ona związana emocjonalnie.

     Podczas organizacji usług opiekuńczych wykorzystuje się:
 • pomoc środowiskową, poprzez świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej,
 • w dalszej kolejności wykonuje się usługi w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej dziennego pobytu,
 • rodzinnych domach pomocy,
 • zaś skierowanie do domu pomocy społecznej jest swoistą ostatecznością
   
Usługi opiekuńcze w środowisku zamieszkania.

 
Organizator usług opiekuńczych

      Organizatorem usług opiekuńczych w środowisku zamieszkania osoby zainteresowanej; w gminie Drohiczyn jest Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

W MGOPS zatrudniona jest opiekunka świadcząca usługi opiekuńcze.

 
Opiekunka środowiskowa

      Podstawowym zadaniem opiekunki środowiskowej jest niesienie pomocy i świadczenie usług opiekuńczych w odniesieniu do osób przewlekle chorych, samotnych i niesamodzielnych, które nie mają dostatecznego wsparcia ze strony rodziny lub innych osób otoczenia.

    Świadczone we właściwy sposób usługi opiekuńcze maja bezpośredni wpływ na sprawne działanie systemu pomocy środowiskowej.
 

Zadania opiekunki środowiskowej:
 • Pomaganie podopiecznemu w codziennych czynnościach domowych /robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, pranie/,
 • Pielęgnowanie oraz dbanie o zdrowie, higienę osobistą ludzi chorych i niesamodzielnych /mycie, kąpanie, czesanie, golenie, ubieranie, słanie łóżka i zmiana pościeli oraz bielizny osobistej osobie unieruchomionej w łóżku oraz prowadzenie najprostszych ćwiczeń rehabilitacyjnych, uzgodnionych z lekarzem/,
 • Udzielanie pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia podopiecznego,
 • Mobilizowanie podopiecznego do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijanie jego zainteresowań,
 • Aktywizowanie podopiecznego do zwiększenia jego samodzielności życiowej,
 • Doradzanie w zakresie planowania i organizacji gospodarstwa domowego,
 • Kontaktowanie się z różnego rodzaju instytucjami w celu rozwiązywania problemów zdrowotnych, materialnych, mieszkaniowych, rodzinnych i prawnych podopiecznego,
 • Inicjowanie pozytywnych relacji międzyludzkich w najbliższym otoczeniu podopiecznego, a zwłaszcza z członkami jego rodziny.

Adresaci usług opiekuńczych

 • Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych.
 • Usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.
Zakres usług opiekuńczych

Usługi opiekuńcze obejmują:
 • Pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych /pomoc w codziennych zajęciach – robienie zakupów, sprzątanie, gotowanie, załatwianie spraw urzędowych itp./,
 • Opiekę higieniczną /mycie, kąpanie, ubieranie/
 • Zaleconą przez lekarza pielęgnację /dozowanie lekarstw, prześciełanie łóżka, zapobieganie powstawaniu odleżyn i odparzeń, karmienie/,
 • W miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem
   

Organizacja usług opiekuńczych

      Przyznawanie tych świadczeń ma na względzie zasadę pomocniczości, zwracając uwagę na obowiązki opiekuńcze wynikające zwłaszcza z więzi rodzinnych.

Ośrodek pomocy społecznej, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich :
 • Zakres
 • Okres
 • Miejsce świadczenia

Wymagania w celu objęcia usługami opiekuńczymi
 • Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia uzasadniające korzystanie z usług opiekuńczych i zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz informację jaka pomoc i na ile godzin dziennie jest potrzebna.
 • Odwiedzenie osobę oczekującą pomocy w środowisku zamieszkania przez pracownika socjalnego w celu przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, którego celem jest ocena sytuacji życiowej podopiecznego.
   
Odpłatność za usługi opiekuńcze

     Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.
 • Osoby korzystające z usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania ponoszą opłatę w zależności od posiadanych dochodów i sytuacji rodzinnej.
 • Usługobiorca nie ponosi odpłatności za przyznane usługi opiekuńcze, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza dochodu określonego w ustawie o pomocy społecznej art.8 ust.1, pkt.1 lub 2
 • Osoby korzystające z usług opiekuńczych nie spełniające kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej art.8ust.1, pkt.1 lub 2 ponoszą odpłatność wg. zasad określonych w uchwale Rady Gminy.

 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek usługobiorcy, poparty wnioskiem pracownika socjalnego; może on zostać częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności na czas określony / na okres nie dłużej niż sześć miesięcy w ciągu roku kalendarzowego/, zwłaszcza ze względu na:
 • Zwiększone wydatki związane z długotrwałą chorobą
 • Nadmierne wydatki z przyczyn losowych
 • Znaczne wydatki na leki i leczenie
 • Inne szczególne okoliczności

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drohiczynie 17-312 Drohiczyn
Ul. Warszawska 12

Tel/fax (085)6558323
Kierownik (085)6557063

Ośrodek czynny jest:
poniedziałek
w godz. od 8:00 do 16:00
wtorek - piątek
w godz. od 7:30 do 15:30