7 czerwca 2016

Akty prawne

Akty prawne

Różne

 1. Statut Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie
 2. Uchwała Nr XIII/54/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy Drohiczyn z dnia 23 kwietnia 1990r. w sprawie utworzenia Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Drohiczynie.


Ustawy

 1. Ustawa o pomocy społecznej
 2. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
 3. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 4. Ustawa o świadczeniach rodzinnych
 5. Ustawa o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 6. Ustawa o ustaleni i wypłacie zasiłków dla opiekunów
 7. Ustawa o Karcie Dużej Rodziny
 8. ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
 9. Ustawa o dodatkach mieszkaniowych
 10. Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Rozporządzenia

 1. Rozporządzenie w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego
 2. Rozporządzenie w sprawie wzoru kontraktu socjalnego
 3. Rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej
 4. Rozprządzenie w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne
 5. Rozporządzenie w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych
 6. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
 7. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o ustalenie prawa do zaliczki alimentacyjnej oraz odpowiednich zaświadczeń
Accessibility